Pravidla ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace týkající se zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Provozovatel vystupuje jak v pozici správce osobních údajů, tak v pozici zpracovatele osobních údajů. V pozici správce osobních údajů Provozovatel vystupuje ve vztahu k osobním údajům Uživatelů. Provozovatel vystupuje jako zpracovatel ve vztahu k osobním údajům, které Uživatel uloží na servery Provozovatele, správcem těchto osobních údajů je však sám Uživatel.

1. Provozovatel jakožto správce osobních údajů

Provozovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • Uživatelé Služby

V rámci poskytování Služby Provozovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let.

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa je za tímto účelem Provozovatelem zpracovávána po dobu využívání Služby a dále po dobu 3 let.

2. Provozovatel jakožto zpracovatel osobních údajů, Uživatel jakožto správce osobních údajů

Provozovatel shromažďuje a uchovává data, která Uživatel při využívání Služby uloží na serverech Provozovatele.

Provozovatel neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám, s výjimkou zpracování na písemný pokyn Uživatele. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 2 let.

Uživatel je povinen s těmito osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy, zejména GDPR, mimo jiné je Uživatel jako správce těchto osobních údajů získat od těchto třetích stran souhlas se shromažďováním a zpracováváním jejich osobních údajů, je povinen tyto osoby náležitě informovat o zpracování osobních údajů včetně informování o zpracování osobních údajů Provozovatelem v pozici zpracovatele. Uživatel odpovídá Provozovateli za to, že veškeré osobní údaje získané Uživatelem i způsob jejich získání splňují veškeré náležitosti dané právními předpisy, zejména GDPR. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení pravidel ochrany osobních údajů Uživatelem.

3. Upozornění pro respondenty

Poskytnete-li Uživatelům prostřednictvím Služby své osobní údaje, obracejte se s dotazy ohledně ochrany osobních údajů přímo na Uživatele, neboť ten je v pozici správce osobních údajů. Nemůžeme zodpovídat za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení používané Uživatelem, které se mohou lišit od těchto Pravidel ochrany osobních údajů.

4. Další zpracovatelé

Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659 – dodavatel serverových řešení.
 • VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 61505455 – dodavatel serverhousingových řešení.

5. Způsoby zabezpečení dat

Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využíváme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření. Technická opatření spočívají v aplikaci technologií, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele.
Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v České republice.

6. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu: info@i-dotaznik.cz.

7. Další informace

Identifikační a kontaktní údaje správce / Provozovatele: i-dotazník s.r.o.; adresa: Praha 9 – Burdova 407/33, 19800; IČO: 08689784, DIČ: CZ08689784, kontaktní e-mail: info@i-dotaznik.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Provozovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí.

Automatizované individuální rozhodování, profilování: Provozovatel neprovádí profilování ani automatizované individuální rozhodování.

Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

Naposledy aktualizováno dne 23. 5. 2018.