Obchodní podmínky

Provozovatelem webové služby i-Dotaznik.cz / dotazniky-online.cz / i-Dotazniky.cz (dále jen „Služba“) je i-dotazník s.r.o.; adresa: Praha 9 – Burdova 407/33, 19800; IČO: 08689784, DIČ: CZ08689784 (dále jen „Provozovatel“).

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují používání Služby. Obsahují dále Pravidla ochrany osobních údajů.

Používáním Služby souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nebo jimi nechcete být vázáni, nepoužívejte Službu.

1. Uživatel, týmová spolupráce

Služba je určena zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy.

Předplatné pro jednoho Uživatele znamená, že pouze osoba vedená k účtu se může k účtu přihlásit a užívat Službu pro vlastní potřebu či pro potřebu zaměstnavatele apod. Uživatel přihlašovací údaje nesmí sdílet s ostatními. Sdílení jednoho uživatelského účtu více osobami je porušením Podmínek.
Předplatné obsahující Týmovou spolupráci umožňuje přihlášení, přístup a využívání služeb, sdílení průzkumů, řízení přístupů k nim apod. pro více Uživatelů v rámci jedné firmy/organizace.

2. Služba

Služba umožňuje vytvářet online dotazníky, rozesílat e-mailové pozvánky k vyplnění, shromažďovat odpovědi a vyhodnocovat je.

3. Cena

Cena za Službu je uvedena v Ceníku. Předplatné se neobnovuje automaticky. Uživatel může účet kdykoli deaktivovat a znovu aktivovat uhrazením platby na další období. Data Uživatele budou uchovávána nejvýše po dobu 2 let od posledního využívání Služby, na písemnou žádost Uživatele však mohou být odstraněna dříve.

3.1. Záruka spokojenosti 30 dní

Pokud není Uživatel z jakéhokoli důvodu spokojen, může požádat do 30 dnů od provedení platby o vrácení platby. Tato žádost není žádným způsobem přezkoumávána a je vždy považována za oprávněnou. Platba bude vrácena bankovním převodem, pokyn k převodu Provozovatel zadá do 10 pracovních dnů. Tato „Záruka spokojenosti 30 dní“ se vztahuje na 1 měsíční předplatné u tarifů BASIC nebo PRO.

4. Smlouva, vznik a ukončení smlouvy

Smlouva o poskytování Služby vzniká v okamžiku, kdy Uživatel akceptuje Podmínky a přihlásí se do systému. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoli ze smluvních stran, a to písemnou formou a k ukončení smlouvy pak dochází k poslednímu dni fakturačního období. Pokud není smlouva vypovězena, je ukončena po uplynutí 2 let od posledního využívání Služby.

5. Osobní údaje a soukromí

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

5.1. Uživatel jako správce osobních údajů
Uživatel je v pozici správce osobních údajů, pokud využívá Službu pro uložení osobních údajů; Provozovatel je v pozici zpracovatele těchto osobních údajů. Uživatel je povinen s těmito osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy, zejména GDPR. Uživatel prohlašuje, že má souhlas subjektů údajů (zpravidla respondentů) ke zpracování a uchování jejich osobních údajů. Pokud Uživatel využívá Službu k rozesílání e-mailů respondentům, prohlašuje, že má k tomu výslovný souhlas (tzv. „opt-in“) subjektů údajů a může to prokázat.

5.2. Smlouva o zpracování osobních údajů
Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

 • Předmět zpracování
  Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje, které Uživatel uloží prostřednictvím Služby. Obvykle se bude jednat o osobní údaje respondentů.
 • Doba zpracování
  Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování Služby a dále po dobu nejvýše 2 let.
 • Povaha a účel zpracování
  Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů.
 • Typ zpracovávaných osobních údajů
  E-mail, pohlaví, věk apod.
 • Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
  Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje, které Uživatel uloží prostřednictvím Služby. Obvykle se bude jednat o osobní údaje respondentů.
 • Povinnosti Provozovatele jako zpracovatele osobních údajů
  Provozovatel se zavazuje:

  • provést vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku.
  • dodržovat mlčenlivost;
  • zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
  • bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
 • Další zpracovatelé
  Uživatel dává souhlas k tomu, aby osobní údaje zpracovali další zpracovatelé. Seznam dalších zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

„Smlouva o zpracování osobních údajů“ je účinná po dobu účinnosti Smlouvy, její účinnost však skončí až po splnění povinností Poskytovatele. V případě ukončení „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ je Poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, provést likvidaci osobních údajů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Porušení Podmínek, ukončení poskytování Služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit poskytování Služby, pokud Provozovatel dojde k závěru, že mohlo dojít k porušení Podmínek.

7. Omezení odpovědnosti

Provozovatel není zodpovědný za škody způsobené Uživateli nebo třetí straně, ke kterým došlo v jakékoli (např. přímé, nepřímé nebo náhodné) souvislosti s použitím Služby, a to včetně škody způsobené skrze stažené materiály. Provozovatel není zodpovědný za škody, které vznikly Uživateli nebo třetí straně jako důsledek nemožnosti používat Službu, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Uživatel prohlašuje, že rozumí a souhlasí s tím, že užití webových stránek www.i-dotaznik.cz / www.dotazniky-online.cz a Služby je zcela na jeho zodpovědnost, a že jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“.

8. Změny Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky. Nejnovější aktualizovaná verze je k dispozici na webových stránkách www.i-Dotaznik.cz / www.dotazniky-online.cz. Provozovatel se zavazuje oznámit Uživateli změnu Podmínek e-mailem, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Uživatel má právo změnu Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi na e-mail: info@i-dotaznik.cz. Neodmítne-li Uživatel změny Podmínek, řídí se vztah novou verzí Podmínek.

 

Naposledy aktualizováno dne 17. 3. 2021.

 

Mohlo by Vás zajímat

 • Hlášení spamu – Pokud máte podezření, že někdo zneužil i-Dotazník.cz k rozeslání nevyžádané pošty, informujte nás prosím.